(1)
Yến, Q. T. .; Thành, T. Q. .; Thuỵ, Đoàn M. .; Hảo, V. T. .; Trang, N. H. .; Toàn, H. P. .; Anh, H. Q. . THU TINH TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO TESE Ở BỆNH NHÂN VÔ TINH KHÔNG DO TẮC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. YHCĐ 2022, 63.