(1)
Bun, B. T. .; Vin, B. C. .; Bắc, N. H. . MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TINH TRÙNG CỦA NAM GIỚI VIỆT NAM. YHCĐ 2022, 63.