(1)
Ngọc, P. M. .; Quang, N. . GIẢM HAM MUỐN TÌNH DỤC NỮ: TỔNG QUAN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ. YHCĐ 2022, 63.