(1)
Khánh, N. D. .; Đạt, N. Q. .; Quang, N. .; Giang, T. H. .; Thảo, N. H. .; Tuấn, C. Đắc . U TUYẾN MÀO TINH HOÀN: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ (NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ NHÌN LẠI Y VĂN). YHCĐ 2022, 63.