(1)
Quang, N. .; Tú, N. A. .; Ngọc, P. M. . CO THẮT ÂM ĐẠO: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ ĐIỂM LẠI Y VĂN. YHCĐ 2022, 63.