(1)
Thảo, N. H. .; Quang, N. .; Giang, T. H. .; Long, L. Q. .; Dũng, N. T. .; Thành, T. T. .; Khánh, N. D. .; Quang, B. V. .; Tuấn, C. Đắc . ĐIỀU TRỊ XƠ CỨNG VẬT HANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT MẢNG XƠ VÀ GHÉP BẰNG TĨNH MẠCH HIỂN: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP NỘI SOI TĨNH MẠCH HIỂN. YHCĐ 2022, 63.