(1)
Anh, T. L. D. .; Minh, T. H. .; Phong, T. T. .; Vũ, T. T. . CAN THIỆP NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ CƯƠNG DƯƠNG VẬT KÉO DÀI THỂ LƯU LƯỢNG CAO: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP. YHCĐ 2022, 63.