(1)
Anh, T. T. N. .; Mai, T. T. C. .; Hoa, N. V. .; Quang, N. . MỘT SỐ BỆNH LÝ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN GIỚI TÍNH GẶP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC GIAI ĐOẠN 2015-2022. YHCĐ 2022, 63.