(1)
Minh, T. H. .; Trung, N. Q. .; Quang, N. T. .; Anh, T. L. D. .; Hòa, T. P. .; Phong, T. T. . ĐẶT THỂ HANG NHÂN TẠO LOẠI 3 MẢNH ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG NẶNG SAU CHẤN THƯƠNG GÃY KHUNG CHẬU PHỨC TẠP: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. YHCĐ 2022, 63.