(1)
Quang, N. .; Ngọc, P. M. .; Việt, Đinh H. .; Cường, T. K. .; Tú, N. A. .; Hiệp, N. T. H. . HOẠT ĐỘNG VÀ CHỨC NĂNG TÌNH DỤC NAM GIỚI TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19. YHCĐ 2022, 63.