(1)
Thắng, T. T. .; Thiều, N. Q. .; Trâm, Q. A. . NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CẬN THỊ Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN (2020). YHCĐ 2022, 63.