(1)
Dũng, Đỗ M. .; Thiện, N. H. .; Hà, N. T. T. .; Quý, N. V. .; Thuận, T. Đức .; Liêm, V. T. .; Kiểm, T. T. .; Luân, P. T. .; Thảo, N. T. T. . HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ SỰ CỐ Y KHOA TẠI CÁC BỆNH VIỆN CỦA TỈNH THÁI BÌNH. YHCĐ 2022, 63.