(1)
Tùng, V. T. .; Toàn, N. H. .; Trinh, N. T. T. .; Vinh, T. T. .; Phương, N. T. M. . ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XƠ GAN QUA CHỈ SỐ APRI TRONG PHẪU THUẬT KASAI ĐIỀU TRỊ TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH TYPE III. YHCĐ 2022, 63.