(1)
Đào, M. A. THƯƠNG TÍCH TÉ NGÃ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH NĂM 2021. YHCĐ 2022, 63.