(1)
Minh, N. T. H. .; Hương, Đỗ T. T. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG PHÌ ĐẠI LỢI Ở MỘT NHÓM NGƯỜI VIỆT NAM. YHCĐ 2022, 63.