(1)
Bình, T. T. T. .; Luật, N. D. . KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH AN TOÀN NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU ĐƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 105 NĂM 2021. YHCĐ 2022, 63.