(1)
Minh, L. N. .; Ngọc, N. H. N. .; Viễn, L. T. .; Quang, T. T. .; Hổ, P. V. .; Trung, T. N. .; Huệ , P. T. K. .; Khánh, L. H. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH (KAP) VỀ COVID-19 Ở NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI. YHCĐ 2022, 63.