(1)
Anh, N. K. . Một số yếu tố Liên Quan đến sự hài lòng của người bệnh đến khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Xây dựng. YHCĐ 2022, 63.