(1)
Lan, L. T. .; Nhung, N. T. .; Khái, P. N. . THỰC TRẠNG NHIỄM ASEN TRONG THỰC PHẨM TẠI 6 XÃ HUYỆN VŨ THƯ TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2017. YHCĐ 2022, 63.