(1)
Tuyến, P. V. .; Nhu, N. T. .; Hạnh, L. T. K. .; Sinh, Đỗ M. . THỰC TRẠNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN CÔNG TY INNOV GREEN KHU KINH TẾ NGHI SƠN HUYỆN TĨNH GIA TỈNH THANH HÓA NĂM 2019. YHCĐ 2022, 63.