(1)
Chín, H. M. .; Nam, T. P. .; Đăng, N. M. .; Lan, T. T. P. .; Chương, N. H. .; Anh, V. T. K. . KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG THIẾU MÁU DINH DƯỠNG Ở PHỤ NỮ ĐỘ TUỔI SINH ĐẺ ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2019. YHCĐ 2022, 63.