(1)
Nghĩa, L. L. .; Việt, Đỗ H. .; Ngọc, N. B. .; Hoa, L. P. .; Tới, P. L. .; Duy, H. B. . TÌNH TRẠNG LỢI CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT VÀ NĂM THỨ BA CHUYÊN NGÀNH RĂNG HÀM MẶT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 . YHCĐ 2022, 63.