(1)
Tâm, N. T. T. .; Tiên, P. T. T. .; Tùng, N. T. .; Tuấn, L. M. . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT ĐẶT VAN DẪN LƯU AHMED TRÊN MẮT GLÔCÔM THỨ PHÁT SAU CẮT DỊCH KÍNH. YHCĐ 2022, 63.