(1)
Hương, N. T. M. .; Thu, V. T. .; Linh, Đinh H. .; Hương, Đinh T. T. . TÁI HẸP STENT SAU CAN THIỆP NỘI MẠCH TẦNG CHẬU – ĐÙI Ở BỆNH NHÂN BỆNH ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI MẠN TÍNH DO XƠ VỮA. YHCĐ 2022, 63.