(1)
Thiện, N. N. .; Phương, P. T. M. . HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG MÓNG TRONG BỆNH VẢY NẾN BẰNG TIÊM TẠI CHỖ TRIAMCINOLONE ACETONIDE. YHCĐ 2022, 63.