(1)
Nguyễn, V. C.; Đinh, T. D. H.; Trần, V. K. THỰC TRẠNG NHIỄM KIM LOẠI NẶNG, HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ SẢN PHẨM PHOMAI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020. YHCĐ 2020, 62.