(1)
Hang, L. K. L.; Nga, T. T.; Phuong, N. T. L.; Hiep, N. X. HIỆU QUẢ BỔ SUNG ĐA VI CHẤT LÊN TÌNH TRẠNG THIẾU KẼM, THIẾU VITAMIN A CỦA NỮ VỊ THÀNH NIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MIỀN NÚI TỈNH THANH HÓA NĂM 2019 - 2020. YHCĐ 2021, 62.