(1)
Duong, T. T. T.; Van, T. T. H.; Trang, T. T. H.; Tam, N. T. T. KHẨU PHẦN ĂN CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HAI TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH THÁI NGUYÊN . YHCĐ 2021, 62.