(1)
Long, N. H.; Cuong, T. D.; Anh, N. T.; Cuong, L. P. S. .; Huong, N. T. T.; Tinh, P. T.; Linh, N. D. .; Viet, N. X.; Dao, C. Q.; Hoang, V. H. BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ Ở THAI NHI TĂNG KHOẢNG SÁNG SAU GÁY. YHCĐ 2021, 62.