(1)
Lien, P. P.; Anh, T. H.; Anh, B. T. M. BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG DANH MỤC TƯƠNG TÁC THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG, NĂM 2020. YHCĐ 2021, 62.