(1)
Tri, B. D. M.; Chi, B. D. P.; Nhan, N. H.; Giang Lam, D. N. HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ. YHCĐ 2021, 62.