(1)
Huy, L. N. .; Hòa, N. B. .; Giang, L. M. .; Bình, N. H. .; Lượng, Đinh V. . 5. THỰC TRẠNG TRẦM CẢM THEO THANG ĐIỂM PHQ-9 Ở NGƯỜI BỆNH LAO KHÁNG THUỐC TẠI VIỆT NAM NĂM 2023. YHCĐ 2024, 65.