(1)
Binh, H. V.; Quynh, T. T. N. THỰC TRẠNG MẮC BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH ≥ 25 TUỔI TẠI TỈNH THÁI BÌNH, NĂM 2017. YHCĐ 2021, 62.