[1]
Yến, Q.T. , Thành, T.Q. , Thuỵ, Đoàn M. , Hảo, V.T. , Trang, N.H. , Toàn, H.P. và Anh, H.Q. 2022. THU TINH TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO TESE Ở BỆNH NHÂN VÔ TINH KHÔNG DO TẮC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, chuyên đề 2-HN Y học Giới tính (tháng 11 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.494.