[1]
Ngọc, P.M. và Quang, N. 2022. GIẢM HAM MUỐN TÌNH DỤC NỮ: TỔNG QUAN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, chuyên đề 2-HN Y học Giới tính (tháng 11 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.492.