[1]
Khánh, N.D. , Đạt, N.Q. , Quang, N. , Giang, T.H. , Thảo, N.H. và Tuấn, C. Đắc . 2022. U TUYẾN MÀO TINH HOÀN: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ (NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ NHÌN LẠI Y VĂN). Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 7 (tháng 11 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.489.