[1]
Quang, N. , Tú, N.A. và Ngọc, P.M. 2022. CO THẮT ÂM ĐẠO: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ ĐIỂM LẠI Y VĂN. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, chuyên đề 2-HN Y học Giới tính (tháng 11 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.488.