[1]
Thảo, N.H. , Quang, N. , Giang, T.H. , Long, L.Q. , Dũng, N.T. , Thành, T.T. , Khánh, N.D. , Quang, B.V. và Tuấn, C. Đắc . 2022. ĐIỀU TRỊ XƠ CỨNG VẬT HANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT MẢNG XƠ VÀ GHÉP BẰNG TĨNH MẠCH HIỂN: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP NỘI SOI TĨNH MẠCH HIỂN. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, chuyên đề 2-HN Y học Giới tính (tháng 11 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.486.