[1]
Yến, Q.T. , Lâm, Q.H. , Thụy, Đoàn M. , Hảo, V.T. , Trang, N.H. , Nam, N.T. và Đức, C.V. 2022. ĐẶC ĐIỂM ỐNG SINH TINH VÀ MỐI LIÊN QUAN TỚI THU TINH TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO TESE Ở BỆNH NHÂN VÔ TINH KHÔNG DO TẮC. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, chuyên đề 2-HN Y học Giới tính (tháng 11 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.484.