[1]
Minh, T.H. , Trung, N.Q. , Quang, N.T. , Anh, T.L.D. , Hòa, T.P. và Phong, T.T. 2022. ĐẶT THỂ HANG NHÂN TẠO LOẠI 3 MẢNH ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG NẶNG SAU CHẤN THƯƠNG GÃY KHUNG CHẬU PHỨC TẠP: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, chuyên đề 2-HN Y học Giới tính (tháng 11 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.476.