[1]
Quang, N. , Ngọc, P.M. , Việt, Đinh H. , Cường, T.K. , Tú, N.A. và Hiệp, N.T.H. 2022. HOẠT ĐỘNG VÀ CHỨC NĂNG TÌNH DỤC NAM GIỚI TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 7 (tháng 11 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.475.