[1]
Vinh, P.H. , Oanh, T.T.K. , Mạnh, N. Đức ., Yến, B.T. , Trang, Đoàn T. , Sơn, Đặng C. và Đạt, L.M. 2022. PHONG CÁCH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2022. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 6 (tháng 11 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i6.460.