[1]
Thắng, T.T. , Thiều, N.Q. và Trâm, Q.A. 2022. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CẬN THỊ Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN (2020). Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 6 (tháng 11 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i6.456.