[1]
Dũng, Đỗ M. , Thiện, N.H. , Hà, N.T.T. , Quý, N.V. , Thuận, T. Đức ., Liêm, V.T. , Kiểm, T.T. , Luân, P.T. và Thảo, N.T.T. 2022. HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ SỰ CỐ Y KHOA TẠI CÁC BỆNH VIỆN CỦA TỈNH THÁI BÌNH. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, chuyên đề 1-BV Nhi Thái Bình (tháng 9 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.406.