[1]
Duyên, B.T. và Trí, Đặng L. 2021. TÌNH TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ CÁC KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC NĂM 2020. Tạp chí Y học Cộng đồng. 62, 3 (2021) (tháng 5 2021). DOI:https://doi.org/10.52163/jcm.v62i3.38.