[1]
Lý T.T. , Chung, N.T.K. , Phan L. Đình . và Dũng Đào V. 2022. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH, NĂM 2021. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 3 (tháng 5 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i3.341.