[1]
Minh, N.T.H. và Hương, Đỗ T.T. 2022. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG PHÌ ĐẠI LỢI Ở MỘT NHÓM NGƯỜI VIỆT NAM. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 3 (tháng 5 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i3.338.