[1]
Bình, T.T.T. và Luật, N.D. 2022. KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH AN TOÀN NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU ĐƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 105 NĂM 2021. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 3 (tháng 5 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i3.335.