[1]
Minh, L.N. , Ngọc, N.H.N. , Viễn, L.T. , Quang, T.T. , Hổ, P.V. , Trung, T.N. , Huệ , P.T.K. và Khánh, L.H. 2022. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH (KAP) VỀ COVID-19 Ở NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 3 (tháng 5 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i3.321.