[1]
Anh, N.K. 2022. Một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh đến khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Xây dựng. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 2 (tháng 4 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i2.316.